Bedrijfsopleiding - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Bedrijfsopleiding

Financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor jouw medewerkers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiële tegemoetkoming. Neem voor je aan de slag gaat ook eens een kijkje naar onze tien mtech+ basisprincipes voor subsidies.

Bedrijfsbudget

Zoals je kan lezen in de mtech+ basisprincipes, voorzien we in een budget per bedrijf voor arbeiders en bedienden dat gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders en bedienden tewerkgesteld op 30 september van het vorige jaar en als volgt toegekend:

Arbeiders 
Bedienden
Minimumbedrag 3000 euro Minimumbedrag 3000 euro
Vanaf arbeider 21 +20 euro per arbeider

Bijv.: een bedrijf met 100 arbeiders krijgt 3000 + (80*20) = 4600 euro toegekend

30 euro per bediende

Bijv.: een bedrijf met 120 bedienden krijgt (120*30) = 3600 euro toegekend

Bedrijf met 100 arbeiders en 120 bedienden krijgt in totaal 4600 + 3600 = 8200 euro

Het niet opgebruikt budget op het einde van het kalenderjaar is niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.

Binnen onze bedrijfsopleidingen maken we onderscheid tussen formele en informele opleidingen.

Formele opleiding

De werknemer volgt een opleiding los van de werkplek.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde werkuren.
● Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR).
● Voor arbeiders kan er een tussenkomst aangevraagd worden vanaf een duur van een halve dag, voor bedienden is dit 1 uur.
● Vindt plaats binnen jouw bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je van een tussenkomst van 12,5 euro/uur/per deelnemer voor arbeiders en 15 euro/uur/per deelnemer voor bedienden.

Bij opleiding voor bedienden geniet je van een extra tussenkomst van 50% die niet van het bedrijfsbudget gaat als je de opleiding openstelt voor externe deelnemers uit de metaal- en technologische industrie. De aanvraag dient in dit geval wel minimaal 4 weken voor aanvang van de opleiding te gebeuren.

Goed om weten:

Organiseer je een informatica opleiding en heb je geen computerleslokaal beschikbaar? Maak gratis gebruik van het mtech+ computerleslokaal te Zwijnaarde. Wel op tijd contact opnemen om de beschikbaarheid na te vragen!

Informele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, on the job training.

Deze overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt op de werkplek zelf en wordt vaak georganiseerd voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie, mutatie van de ene functie naar de andere of bij ingebruikname van een nieuwe productielijn, machine of werkmethode.

De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde werkuren.
● Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR).
● Duurt in totaal minstens 32 uur.
● Vindt plaats binnen jouw bedrijf, met een interne of externe lesgever. Indien het op een interne lesgever gaat, staaf je dat betrokkene een mentor of train de trainer opleiding volgde.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je als werkgever van een tussenkomst van 7 euro per uur per werknemer. Dit met een maximum van 160 uur opleiding per werknemer per kalenderjaar. De 160 uren kunnen uitgesplitst worden over verschillende trajecten.

Voor wie?

  • Alle werknemers in de metaal- en technologische industrie met een vast (bepaalde en onbepaalde duur) contract.
  • Arbeiders met een interim-contract, wanneer aangetoond kan worden dat de interim medewerker reeds 6 maanden met een contract (on)bepaalde duur in dienst is en wanneer de opleiding plaatsvond tijdens maximaal de laatste 8 maanden interim-periode.

Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep.

Hoe kan je een subsidie aanvragen?

  1. Vraag de tussenkomst voor aanvang van de opleiding aan via het portaal. Let op, enkel met de correcte portaalrol kan je subsidies aanvragen. Heb je geen toegang? Neem dan contact op met ons.
  2. Ben je een werkgever met meer dan 20 arbeiders en dien je een aanvraag in waarbij arbeiders betrokken zijn? Dan ben je ook verplicht om de bevraging opleidingsbeleid in te vullen.
  3. Het bedrijf consulteert, wanneer van toepassing, de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorziet in formeel overleg.
  4. Wij beoordelen de aanvragen en betalen jou uit op basis van de aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding (dit ten laatste 3 maanden na de laatste opleidingsdag). Heb je geen aanwezigheidslijst? Download hier onze template.

Attestering opleidingsplan

Ben je een onderneming met een ondernemingsraad (of bij ontstentenis: een comité voor preventie en bescherming op het werk)? Dan hoef je jaarlijks te attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de ondernemingsraad (of bij ontstentenis aan de vakbondsdelegatie)

  • Het opleidingsplan zelf dient niet ingediend te worden, enkel het attest
  • Het attest kan je indienen door het op te laden in het mtech+ portaal of stuur het door naar [email protected]
  • Het attest geldt voor één kalenderjaar en zal worden opgevraagd vanaf de eerste aanvraag voor een financiële tussenkomst.

Download hier het attest opleidingsplan 2023 voor arbeiders.

Download hier het attest opleidingsplan 2023 voor bedienden.

Liever één attest voor de beide statuten? Download hier het attest.

Ben je niet zeker of je een attest opleidingsplan moet indienen?

Check dan hier even of je onderneming het attest hoeft in te dienen. Nog vragen? Neem dan gerust contact op met een mtech+ medewerker. 

Wettelijk verplichte opleidingen

Vanaf 1 januari 2022 worden tussenkomsten in het kader van wettelijk verplichte opleidingen voor West-Vlaamse arbeiders beperkt. Meer bepaald kan je de helft van jouw bedrijfsbudget voor arbeiders pc111 gebruiken voor tussenkomsten voor wettelijk verplichte opleidingen. Daarbovenop worden deze tussenkomsten gehalveerd. Voor een formele opleiding van 8u krijg je dus nog een tussenkomst van 8*(12,5/2) = 50 euro per arbeider.

Deze maatregel kadert in de visie/missie van het loopbaanfonds mtech+ West-Vlaanderen (arbeiders) waarbij we nét dat stapje verder willen gaan en willen inzetten op de 21ste eeuwse vaardigheden die kaderen in onze hefbomen werkbaar werk, duurzame inzetbaarheid en geëngageerd leiderschap.