Bedrijfsopleiding - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Bedrijfsopleiding

Financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor jouw medewerkers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiële tegemoetkoming. Neem voor je aan de slag gaat ook eens een kijkje naar onze tien mtech+ basisprincipes voor subsidies.

Bedrijfsbudget

Zoals je kan lezen in de mtech+ basisprincipes, voorzien we in een budget per bedrijf voor arbeiders en bedienden dat gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders en bedienden tewerkgesteld op 30 september van het vorige jaar en als volgt toegekend.

NIEUW vanaf 2024 – gelijkschakeling budget arbeiders en bedienden:

Arbeiders 
Bedienden
Minimumbedrag 3000 euro Minimumbedrag 3000 euro
Vanaf arbeider 21 +20 euro per arbeider

Bijv.: een bedrijf met 100 arbeiders krijgt 3000 + (80*20) = 4600 euro toegekend

Vanaf bediende 21 +20 euro per bediende

Bijv.: een bedrijf met 120 bedienden krijgt 3000 + (100*20) = 5000 euro toegekend

Bedrijf met 100 arbeiders en 120 bedienden krijgt in totaal 4600 + 5000 = 9600 euro

Het niet opgebruikt budget op het einde van het kalenderjaar is niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.

Binnen de ondersteuning in het kader van bedrijfsopleidingen maken we onderscheid tussen formele en informele opleidingen.

Formele opleiding

De werknemer volgt een opleiding los van de werkplek.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde werkuren.
● Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR).
● Vanaf 1 uur opleiding tot maximaal 160 uur per opleiding.
● Vindt plaats binnen jouw bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever. *Combineren met het gratis opleidingsaanbod van mtech+ is niet mogelijk.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je van een tussenkomst van 15 euro per uur per werknemer.
Betreft het een wettelijk verplichte opleiding? Dan is de tussenkomst 7,5 euro per uur per werknemer. Lees onderaan deze pagina de visie waarom deze tussenkomst wordt gehalveerd.

Ben je in de mogelijkheid deze opleiding open te stellen voor externe deelnemers (=werknemers uit onze sector)? Geniet van een extra tussenkomst van 50% die niet van het bedrijfsbudget gaat als er minstens één externe deelnemer werd ingeschreven. De aanvraag dient in dit geval wel minimaal 4 weken voor aanvang van de opleiding te gebeuren.

 

Informele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, on the job training.

Deze overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt op de werkplek zelf en wordt vaak georganiseerd voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie, mutatie van de ene functie naar de andere of bij ingebruikname van een nieuwe productielijn, machine of werkmethode.

De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde werkuren.
● Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR).
● Vanaf 32 uur opleiding tot maximaal 160 uur per opleiding.
● Vindt plaats binnen jouw bedrijf, met een interne of externe lesgever. Indien het om een interne lesgever gaat, staaf je dat betrokkene een mentor of train de trainer opleiding volgde.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je als werkgever van een tussenkomst van 7 euro per uur per werknemer.
Betreft het een wettelijk verplichte opleiding? Dan is de tussenkomst 3,5 euro per uur per werknemer. Lees onderaan deze pagina de visie waarom deze tussenkomst wordt gehalveerd.

Voor wie?

 • Alle werknemers in de metaal- en technologische industrie met een vast (bepaalde en onbepaalde duur) contract.
 • Weknemers met een interim-contract, wanneer aangetoond kan worden dat de interim medewerker reeds 6 maanden met een contract (on)bepaalde duur in dienst is en wanneer de opleiding plaatsvond tijdens maximaal de laatste 8 maanden interim-periode. Concreet:Je dient de aanvraag in op dezelfde manier zoals voor een vaste medewerker, mtech+ zal echter twee extra checks voorzien:
  -Opvolging of de interim een vaste werknemer is geworden en dit voor minstens 6 maanden.
  -Heeft de opleiding plaats gevonden in de laatste 8 maanden interim-periode voor het vast contract. Als de opleiding heeft plaats gevonden en de interim vervolgens langer dan 8 maanden het statuut van interim heeft behouden dan is er geen tussenkomst.Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep.

Hoe kan je een subsidie aanvragen?

 1. Vraag de tussenkomst aan binnen de maand na de start van de opleiding* via het portaal. Let op, enkel met de correcte portaalrol kan je subsidies aanvragen. Heb je geen toegang? Neem dan contact op met Elien Claus. *Aanpassing sinds 1-3-2024, voorheen was dit voor de start.
 2. Ben je een werkgever met meer dan 20 werknemers? Dan ben je ook verplicht om per twee jaar de bevraging opleidingsbeleid in te vullen (Reeds voorzien in 2023? -> vrijgesteld voor 2024).
 3. Het bedrijf consulteert, wanneer van toepassing, de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorziet in formeel overleg.
 4. mtech+ beoordeelt de aanvragen en betalen uit op basis van de aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding (dit ten laatste 3 maanden na de laatste opleidingsdag). Heb je geen aanwezigheidslijst? Download hier onze template.

Attestering opleidingsplan

Ben je een onderneming met een ondernemingsraad (of bij ontstentenis: een comité voor preventie en bescherming op het werk)? Dan hoef je jaarlijks te attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de ondernemingsraad (of bij ontstentenis aan de vakbondsdelegatie)

 • Het opleidingsplan zelf dient niet ingediend te worden, enkel het attest
 • Het attest kan je indienen door het op te laden in het mtech+ portaal of stuur het door naar [email protected]
 • Het attest geldt voor één kalenderjaar en zal worden opgevraagd vanaf de eerste aanvraag voor een financiële tussenkomst.

Download hier het attest opleidingsplan 2024 voor arbeiders.

Download hier het attest opleidingsplan 2024 voor bedienden.

Liever één attest voor de beide statuten? Download hier het attest.

Ben je niet zeker of je een attest opleidingsplan moet indienen?

Check dan hier even of je onderneming het attest hoeft in te dienen. Nog vragen? Neem dan gerust contact op met een mtech+ medewerker. 

Wettelijk verplichte opleidingen

Sinds 1 januari 2024 worden tussenkomsten in het kader van wettelijk verplichte opleidingen voor West-Vlaamse werknemers beperkt. Meer bepaald worden de tussenkomsten gehalveerd. Voor een formele opleiding van 8u krijg je dus nog een tussenkomst van 8*(15/2) = 60 euro per werknemer.
Kan u als bedrijf uw volledige budget spenderen aan wettelijke verplichte opleidingen? Ja dit kan, al moedigen we ondernemingen aan hun opleidingsbeleid ruimer te zien dan enkel de wettelijke verplichte opleidingen.

Deze maatregel kadert in de visie/missie van het loopbaanfonds mtech+ West-Vlaanderen waarbij we nét dat stapje verder willen gaan en willen inzetten op de 21ste eeuwse vaardigheden die kaderen in onze hefbomen werkbaar werk, duurzame inzetbaarheid en geëngageerd leiderschap.