Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Bedrijfsopleiding

Financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor jouw medewerkers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiële tegemoetkoming. Neem voor je aan de slag gaat ook eens een kijkje naar onze tien mtech+ basisprincipes voor subsidies.

Bedrijfsbudget

Zoals je kan lezen in de mtech+ basisprincipes, voorzien we in een budget per bedrijf voor arbeiders en bedienden dat gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders en bedienden tewerkgesteld op 30 september van het vorige jaar en als volgt toegekend:

Arbeiders 
Bedienden
Minimumbedrag 3000 euro Minimumbedrag 3000 euro
Vanaf arbeider 21 +20 euro per arbeider

Bijv.: een bedrijf met 100 arbeiders krijgt 3000 + (80*20) = 4600 euro toegekend

30 euro per bediende

Bijv.: een bedrijf met 120 bedienden krijgt (120*30) = 3600 euro toegekend

Bedrijf met 100 arbeiders en 120 bedienden krijgt in totaal 4600 + 3600 = 8200 euro

Het niet opgebruikt budget op het einde van het kalenderjaar is niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.

!! Voor de bedienden is 2021 een overgangsjaar. Het budget gaat pas in vanaf 01.07.2021 en wordt gehalveerd, dossiers van voor 01.07.2021 worden uitbetaald op basis van de vroeger geldende principes !!

Binnen onze bedrijfsopleidingen maken we onderscheid tussen formele en informele opleidingen.

Formele opleiding

De werknemer volgt een opleiding los van de werkplek.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.
● Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR).
● Voor arbeiders kan er een tussenkomst aangevraagd worden vanaf een duur van een halve dag, voor bedienden is dit 1 uur.
● Vindt plaats binnen jouw bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever. Indien het om een interne lesgever gaat, staaf je dat betrokkene een mentor of train de trainer opleiding volgde.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je van een tussenkomst van 12,5 euro / uur voor arbeiders en 15 euro / uur voor bedienden.

Bij opleiding voor bedienden geniet je van een extra tussenkomst van 50% die niet van het bedrijfsbudget gaat als je de opleiding openstelt voor externe deelnemers uit de metaalsector. De aanvraag dient in dit geval wel minimaal 4 weken voor aanvang van de opleiding te gebeuren.

Goed om weten:

Organiseer je een informatica opleiding en heb je geen computerleslokaal beschikbaar? Maak gratis gebruik van het mtech+ computerleslokaal te Zwijnaarde. Wel op tijd contact opnemen om de beschikbaarheid na te vragen!

Informele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, on the job training.

Deze overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt op de werkplek zelf en wordt vaak georganiseerd voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie, mutatie van de ene functie naar de andere of bij ingebruikname van een nieuwe productielijn, machine of werkmethode.

De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.
● Omvat in geen geval het standaard onthaalprogramma (CAO 22 – NAR).
● Duurt in totaal minstens 32 uur.
● Vindt plaats binnen jouw bedrijf, met een interne of externe lesgever. Indien het op een interne lesgever gaat, staaf je dat betrokkene een mentor of train de trainer opleiding volgde.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je als werkgever van een tussenkomst van 7 euro per uur per werknemer. Dit met een maximum van 160 uur opleiding per werknemer per kalenderjaar. De 160 uren kunnen uitgesplitst worden over verschillende trajecten.

Voor wie?

  • Alle werknemers in de metaal en technologiesector met een vast (bepaalde en onbepaalde duur) contract;
  • Arbeiders met een interim-contract, wanneer aangetoond kan worden dat de interim medewerker reeds 6 maanden met een contract (on)bepaalde duur in dienst is en wanneer de opleiding plaatsvond tijdens maximaal de laatste 8 maanden interim-periode.

Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep.

Hoe kan je deze subsidie aanvragen?

  1. Vraag de tussenkomst voor aanvang van de opleiding aan via deze link (arbeiders) of vul het aanvraagformulier in (bedienden).
  2. Ben je een werkgever met meer dan 20 arbeiders en dien je een aanvraag in waarbij arbeiders betrokken zijn? Dan ben je ook verplicht om de bevraging opleidingsbeleid in te vullen.
  3. Het bedrijf consulteert, wanneer van toepassing, de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorziet in formeel overleg.
  4. Wij beoordelen de aanvragen en betalen jou uit op basis van de aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding (dit ten laatste 3 maanden na de laatste opleidingsdag).

Attestering opleidingsplan

Bent u een onderneming met een ondernemingsraad (of bij ontstentenis: een comité voor preventie en bescherming op het werk)? Dan dient u jaarlijks te attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de ondernemingsraad (of bij ontstentenis aan de vakbondsdelegatie)

  • Het opleidingsplan zelf dient niet ingediend te worden, enkel de attestering.
  • Het attest dient via mail bezorgd te worden op volgend adres: [email protected]
  • Het attest geldt voor één kalenderjaar (in te dienen tegen 31/03 van elk jaar)

Klik hier voor het document ‘attestering opleidingsplan arbeiders’

Klik hier voor het document ‘attestering opleidingsplan bedienden’