Werkhervattingspremie bij aanwerving invalide werknemer - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Werkhervattingspremie bij aanwerving invalide werknemer

Door Vlaamse overheid
Subsidie
Door Vlaamse overheid

Wat is het

Eenmalige werkhervattingspremie als je iemand die minstens één jaar arbeidsongeschikt is (in invaliditeit) in dienst neemt of laat hervatten via een doordoor de adviserend arts van het ziekenfonds toegelaten werkhervatting.

Doelgroep

Werkgevers die tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025 een werknemer in progressieve werkhervatting tewerkstellen.

Voorwaarden

Het kan gaan om ofwel:

  • een werknemer of werkloze die minstens één jaar arbeidsongeschikt is, of
  • een zelfstandige die minstens één jaar arbeidsongeschikt is.

Deze maatregel geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met de werkgever als voor werknemers die nieuw aangeworven worden.

Zowel de periode toegestaan door de adviserend arts als de progressieve werkhervatting van de werknemer moeten vallen binnen de geldigheidsperiode van deze maatregel.

Welke arbeid is toegestaan?

  • Een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (RSZ-wet van 27 juni 1969 – onderworpen aan minstens één sector (dus ook een statutaire tewerkstelling).
  • Een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid.
  • Een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

 

Uitgesloten soorten arbeid:

  • een tewerkstelling als doelgroepwerknemer in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven,
  • een flexi-job,
  • gelegenheidswerk,
  • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
  • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

 

Mogelijke arbeidsovereenkomst

De werknemer moet de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden (berekend van datum tot datum).

Ook een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden heeft, is mogelijk.

Subsidie

De eenmalige werkhervattingspremie bedraagt € 1.725.

Je kan slechts één werkhervattingspremie krijgen voor dezelfde werknemer.

Het ziekenfonds waarbij de betrokken werknemer aangesloten of ingeschreven is, zal de werkhervattingspremie uitbetalen, na controle van alle voorwaarden.

De betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend.

Aanvragen

Je stuurt ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk een aanvraag naar het ziekenfonds.

Elektronische aanvraag via het portaal voor de werkhervattingspremie: https://rtwp.intermut.be/cin/rtwp/

Meer info - contact