Strategische Transformatiesteun (STS) - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Strategische Transformatiesteun (STS)

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het?

De maatregel houdt in dat ondernemingen (geen vzw’s) of groepen van ondernemingen financieel ondersteund kunnen worden door VLAIO voor de uitvoering van een strategisch transformatieproject in het Vlaams Gewest. Dit project kan zowel investeringen als opleidingsinspanningen omvatten. De minimumdrempels voor investeringen zijn € 1 miljoen en voor opleidingen € 100.000. Grote ondernemingen kunnen enkel investeringssteun aanvragen als hun vestiging zich bevindt in een gemeente die op de Europese regionale steunkaart 2022-2027 staat.

Hieronder wordt enkel informatie gegeven over de Strategische Transformatiesteun voor opleidingen.

Doelgroep

Individuele ondernemingen en groepen van minstens drie samenwerkende ondernemingen kunnen een aanvraag indienen, mits ze niet verbonden zijn als partner- of verbonden ondernemingen. Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen in aanmerking voor opleidingssteun in het hele Vlaams Gewest.

Kmo’s en grote ondernemingen die een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen, komen in aanmerking voor steun. De meeste economische sectoren zijn geschikt voor deze steunmaatregel, en de activiteit moet geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vzw’s zijn uitgesloten. Grote ondernemingen in de vervoersector komen niet in aanmerking, met uitzondering van bepaalde activiteiten zoals exploitatie van taxi’s, verhuisbedrijven en vervoer via pijpleidingen. Ondernemingen in moeilijkheden worden ook uitgesloten van steun volgens Europese regelgeving.

Voorwaarden

Het Vlaamse steunmaatregel richt zich op risicovolle transformatieprojecten van ondernemingen die innovatie, internationalisering en verduurzaming omvatten. Een transformatieproject moet een gepland veranderingsproces zijn dat bijdraagt aan een duurzame versterking van het economische weefsel in Vlaanderen. Het transformatieplan bestaat uit vijf onderdelen, waaronder een managementsamenvatting, een voorstelling van de onderneming(en), en de omschrijving van het project dat investerings- en opleidingsdelen moet bevatten. De minimum instapdrempels voor opleidingskosten over drie jaar variëren afhankelijk van de grootte van de onderneming en of het project individueel of door samenwerkende ondernemingen wordt ingediend. Enkel essentiële opleidingen voor het transformatieproject komen in aanmerking, en deze moeten onder bepaalde posten op de balans worden geactiveerd.

Subsidiabele opleidingskosten zijn onder andere personeelskosten van opleiders en opgeleiden, verplaatsingskosten, afschrijvingen van werktuigen en uitrusting, en kosten voor begeleiding en advisering. De opleidingen moeten uiterlijk zes maanden na de datum van ontvangstmelding starten, met de vroegst mogelijke startdatum zijnde de eerste dag van de maand volgend op de indiening van de steunaanvraag.

Subsidie

De steun voor transformatieprojecten bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen. Er is een maximum van € 500.000 steun per onderneming per kalenderjaar, wat verhoogd kan worden tot € 1 miljoen voor projecten met uitzonderlijk belang op het gebied van duurzaamheid of klimaat. Als meerdere verbonden ondernemingen aparte aanvragen indienen voor deelprojecten binnen één globaal transformatieplan, wordt de totale steun beperkt tot € 500.000 of uitzonderlijk € 1 miljoen.

Aanvragen

De steun moet online aangevraagd worden via het formulier op de VLAIO-website. Bij de aanvraag moet een toelichting van het klimaatplan of het klimaatplan zelf, en een concurrentieanalyse worden bijgevoegd. Na aanmelding stuurt VLAIO een link waarmee de aanvraag kan worden aangevuld en het transformatieplan binnen 15 werkdagen kan worden geüpload. De aanvraag moet ingediend worden vóór de start van het project, waarbij de vroegst mogelijke startdatum de eerste dag van de maand is na de maand van indiening.

Meer info - contact

VLAIO
Afdeling Bedrijfs- en omgevingssteun
Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel

T 0800 20 555

[email protected]

vlaio.be/strategische-transformatiesteun