Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

starterjobs voor jongeren van minder dan 21 jaar

Door Federale overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Federale overheid
voor werkgever

Wat is het

Werkgevers die jongeren aanwerven van 18, 19 of 20 jaar zonder werkervaring, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd brutoloon toekennen. In ruil voor het loonverlies ontvangt deze jonge werknemer een compenserende toeslag die vrijgesteld is van inhoudingen, bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen.

Doelgroep

De jongere moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • 18, 19 of 20 jaar zijn op de laatste dag van de maand waarin het brutoloon wordt verminderd;
 • aangeworven zijn op 1 juli 2018 of later;
 • aangeworven worden met een startbaanovereenkomst van het type 1 (minstens halftijdse overeenkomst);
 • niet tewerkgesteld met een studentenovereenkomst
 • niet tewerkgesteld in het kader van een flexi-job;
 • de jongere moet een nieuwe werknemer zijn zonder werkervaring (d.w.z. dat de jongere vlak voor de aanwerving ingeschreven was als werkzoekende bij de bevoegde gewestinstelling);
 • de jongere voldoet aan de maximale tewerkstellingsvoorwaarde (zie hieronder).

Daarnaast geldt er voor de jongere nog een maximale tewerkstellingsvoorwaarde: de jongere mag in de referentiekwartalen T-6 tot en met T-3 (waarbij T het kwartaal is van aanwerving) maximaal gedurende één kwartaal een job hebben uitgeoefend voor een duur die het equivalent is van een 4/5 van een voltijdse job.

Eventuele tewerkstellingen die vóór of na deze referentieperiode vallen, hebben geen invloed op het recht op de starterslonen.

De voorwaarde dat de job het equivalent heeft van een 4/5de tewerkstelling in de refertekwartalen T-6 tot T-3 wordt op kwartaalbasis nagekeken. Het gaat hier om de duurtijd van de job uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE). Dat betekent:

 • een halftijdse tewerkstelling gedurende een volledig kwartaal geeft een tewerkstelling van 0,50 VTE;
 • een voltijdse tewerkstelling gedurende één volledige maand geeft een tewerkstelling van 0,33 VTE.

Bij de toetsing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met volgende vormen van tewerkstelling tijdens de referentieperiode:

 • als leerling in het kader van het alternerend leren;
 • als deeltijds leerplichtige. Het gaat om de tewerkstelling van jongeren tot 31 december van het jaar waarin hij 18 jaar wordt;
 • als student voor de tewerkstelling die het maximum van 475 uur niet overschrijdt;
 • als gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw of in de horeca;
 • als flexi-job werknemer.

Voorwaarden

Voorwaarden werkgever:

Starterjobs zijn voorbehouden aan werkgevers die:

 • onder de cao-reglementering vallen (Wet van 5 december 1968 op de cao’s en de paritaire comités);
 • hun min-21 jarigen betalen op niveau van het toepasselijk sectoraal barema.

Werkgevers die hun min-21 jarigen een hoger loon toekennen dan het sectoraal barema vallen buiten de maatregel, omdat de wetgever oordeelt dat zij voor deze leeftijdsgroep sowieso een hogere loonkost aanvaarden.

Subsidie

De jongere krijgt een verlaagd brutoloon, aangevuld met een netto toeslag.

Het verlaagd brutoloon: het basis brutoloon van de jongere is het sectoraal baremaloon, verminderd met een percentage afhankelijk van de leeftijd op het einde van de betrokken maand.

Leeftijd einde maand % vermindering
< 19 18 %
19 12 %
20 6 %

Compenserende toeslag
De werkgever die het brutoloon van de jonge nieuwe werknemer vermindert, moet aan die werknemer bovenop het loon een toeslag betalen. De toeslag is gelijk aan het verschil tussen:

 • het nettoloon zoals berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon en
 • het nettoloon zoals berekend op basis van het verminderde brutoloon.

Voor de werknemers van wie het vakantiegeld wordt betaald via de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of een vakantiefonds, wordt de toeslag verhoogd met een percentage berekend op het verminderde brutoloon.

Het percentage bedraagt:

 • 0,82 % indien het loon verlaagd wordt met 6 %,
 • 1,75 % indien het loon verlaagd wordt met 12 %,
 • 2,82 % indien het loon verlaagd wordt met 18 %.

Deze verhoging heeft als doel ook het verlies aan enkel en dubbel vakantiegeld voor de hierboven vermelde werknemers te compenseren.
Aangezien de toeslag niet meer forfaitair bepaald wordt, maar telkens moet berekend worden, is in de wetgeving het begrip forfaitaire toeslag telkens vervangen door compenserende toeslag.

Aanvragen

De werkgever moet expliciet in de arbeidsovereenkomst vermelden dat het brutoloon van de jongere wordt gecompenseerd in toepassing van deze regeling.

De compenserende toeslag moet niet worden aangegeven op de RSZ-aangiften. Voor wat betreft de fiscale behandeling van de compenserende toeslag kan men contact opnemen met de federale overheidsdienst Financiën.

Op de DmfA-aangifte van de jongere moet de juiste code worden vermeld in het blok ‘Maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid’.

Indien niet alle regels zijn vervuld, is het niet-verminderde loon van toepassing en zijn ook de sociale zekerheidsbijdragen van toepassing op het niet-verminderde brutoloon.

Meer info - contact

RSZ
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Telefoon: 02 509 59 59
E-mail: [email protected]
Website: www.socialsecurity.be

 

FOD Financiën
Adres Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel

Telefoon: 02 572 57 57
Website: financien.belgium.be