Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Seniorvakantie

Door Federale overheid
voor werknemer
Subsidie
Door Federale overheid
voor werknemer

Wat is het

Deze maatregel bevordert de inschakeling van oudere werkzoekenden. De RVA kent een uitkering toe gedurende de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

Doelgroep

De 50-plus werknemer die geen weken vakantie heeft omdat hij / zij het voorgaande jaar inactief was.

Voorwaarden

De werknemer voldoet aan alle voorwaarden:

  • onder de vakantieregeling van de privésector vallen (recht op vakantiedagen op basis van een tewerkstelling in het voorgaande kalenderjaar),
  • minstens 50 jaar op 31/12 van het vorige jaar,
  • dit jaar geen recht op 4 weken vakantie door periode van volledige werkloosheid of invaliditeit tijdens vorige jaar,
  • eerst gewone vakantie hebben uitgeput.

Subsidie

Er zijn enkel voordelen voor de werknemer of de werkzoekende:

Heeft de werknemer minder dan 4 weken gewone vakantie gedekt door vakantiegeld, dan heeft hij tijdens de tewerkstelling het recht om, in overleg met u, aanvullende vakantie te vragen.

De RVA betaalt deze aanvullende vakantie, die men “seniorvakantie” noemt. De RVA vult aan tot men 4 weken bereikt.

Per dag seniorvakantie heeft de werknemer recht op een bedrag van 65% van het brutoloon. Het betreft het brutoloon dat hij zou ontvangen indien hij voltijds tewerkgesteld was. Dit brutoloon wordt in ieder geval beperkt tot € 2.593,31/maand. Het maximumbedrag is dus gelijk aan € 64,83 (gerekend in de zesdagenweek). Op dit bedrag wordt een bedrijfsvoorheffing van 10,09% ingehouden.

De werknemer moet eerst zijn gewone vakantie hebben uitgeput. Voor de uren gedekt door seniorvakantie mag de werknemer geen beroeps- of vervangingsinkomen genieten.

Aanvragen

Ieder jaar waarin u recht hebt op seniorvakantie, na de eerste maand met seniorvakantie, dient u een aanvraag in bij de uitbetalingsinstelling naar eigen keuze (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen). Voor de aanvraag gebruikt u het formulier C103-seniorvakantie-werknemer. Blanco formulieren zijn te bekomen bij de uitbetalingsinstellingen, bij elk werkloosheidsbureau van de RVA (dienst economaat) of online:  C103-seniorvakantie – Werknemer | Documentatie | RVA.

De werkgever doet een elektronische aangifte (aangifte scenario 9 genaamd). De print van deze elektronische aangifte scenario 9, die u ontvangt van de werkgever, moet niet ingediend worden bij de uitbetalingsinstelling.

De aanvraag om seniorvakantie-uitkeringen wordt door de uitbetalingsinstelling overgemaakt aan de RVA. De aanvraag moet bij de RVA toekomen ten laatste in februari van het jaar volgend op het jaar waarin vakantie wordt genomen.

Voor elke maand waarin u seniorvakantie neemt, dient de werkgever een elektronische aangifte te doen van het aantal uren seniorvakantie. (aangifte scenario 10 genaamd). Hij zal u dan een print van deze aangifte bezorgen. Deze moeten niet aan de uitbetalingsinstelling bezorgd worden. De uitbetalingsinstelling zal immers de uitkeringen berekenen en betalen op basis van de gegevens die elektronisch waren overgemaakt.

Voorbeeld:
De werknemer die recht heeft op één week betaalde vakantie, kan in totaal drie weken seniorvakantie bekomen. Hij / zij neemt in januari één week betaalde vakantie. Hij / zij neemt vervolgens zijn / haar seniorvakantie in april (2 dagen), in juli-augustus (2 weken) en in december (het saldo).

De werknemer zal enkel na de eerste maand seniorvakantie, in april de C103 Seniorvakantie Werknemer indienen. De werkgever maakt gebruik van de elektronische aangifte scenario 9 (de werknemer ontvangt hiervan een afschrift dat hij / zij mag bewaren).

Voor de vakantieperiodes juli-augustus en voor december dient de werknemer geen formulieren in.

Voor elke maand waarin seniorvakantie genomen wordt, dus voor april, juli, augustus en december, moet de werkgever een aangifte scenario 10 indienen (de werknemer ontvangt hiervan een afschrift dat hij / zij mag bewaren). De betaling van de seniorvakantie-uitkeringen gebeurt op basis van deze elektronische aangiftes

Meer info - contact