Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Nacht- en ploegenarbeid – gedeeltelijke vrijstelling

Door Federale overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Federale overheid
voor werkgever

Wat is het

Een werkgever kan een fiscaal voordeel genieten voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten. Ze ontvangen daarvoor een ploegenpremie waarvoor een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingesteld werd.

Die vrijstelling van doorstorting wordt enkel toegestaan voor welbepaalde gevallen en voor zover is voldaan aan welbepaalde voorwaarden.

Doelgroep

De werkgever die:

  • onderworpen is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de rechtspersonenbelasting;
  • een ploegenpremie betaalt;
  • bedrijfsvoorheffing inhoudt op bezoldigingen en premies.

Voorwaarden

De voorwaarden voor volcontinu arbeid zijn omschreven in art. 2755, §3, Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Concreet moet het gaan om een onderneming:

  • uit de profitsector;
  • waar gewerkt wordt in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang, die een continue bezetting tijdens de gehele week en het weekend garanderen en die elkaar opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan een vierde van hun dagtaak;
  • waar de bedrijfstijd, zijnde de tijd dat het bedrijf functioneert, minstens 160 uur bedraagt op weekbasis.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Subsidie

Het vrijstellingspercentage bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (ploegenpremies incl.) In het kader van volcontinuarbeid bedraagt het verhoogde percentage 25% (basis 22,8% + 2,2%).

Aanvragen


De vrijstelling moet aangevraagd worden bij de FOD Financiën (zie ‘Meer info – contact’ hieronder.)

De werkgever moet het bewijs leveren dat de werknemers in hoofde van wie de vrijstelling gevraagd wordt, ploegenarbeid verricht hebben tijdens de periode waarop de aangifte betrekking heeft.

Meer info - contact

FOD Financiën

Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
centrale diensten, directie I/5
North Galaxy – bus 25
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel

Tel.: 02/336.23.40
e-mail: [email protected]

Website: Nacht- en ploegenarbeid | FOD Financiën (belgium.be)