Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Jeugdvakantie

Door Federale overheid
voor werknemer
Subsidie
Door Federale overheid
voor werknemer

Wat is het

Deze maatregel bevordert de inschakeling van jonge werkzoekenden. De RVA kent een uitkering toe gedurende de vakantieperiodes die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

Doelgroep

De pas afgestudeerde jongere.

Voorwaarden

De jongere die afstudeert:

  • is jonger dan 25 jaar in het jaar waarin de vakantie opgenomen wordt, én
  • heeft ten minste één maand gewerkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij / zij zijn / haar studies heeft beëindigd, én
  • voldeed niet reeds tijdens een vorig kalenderjaar aan de voorwaarden om jeugdvakantie-uitkeringen te bekomen, én
  • de jongere ontvangt voor de (halve) jeugdvakantiedagen geen beroeps- of vervangingsinkomen.

Subsidie

Het voordeel is voor de werknemer.

Heeft de werknemer minder dan 4 weken gewone vakantie, dan kan hij tijdens de tewerkstelling, in overleg met de werkgever, aanvullende vakantie vragen. De RVA betaalt deze aanvullende vakantie, die men “jeugdvakantie” noemt. De RVA vult aan tot men 4 weken bereikt. Het aantal vakantie-uren dat niet meer gedekt is door vakantiegeld wordt omgerekend naar een aantal uitkeringen via de formule “Vakantieuren x 6, gedeeld door de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur”.

De jeugdvakantie-uitkering bedraagt 65% van het brutoloon van de jongere tijdens de eerste maand waarin jeugdvakantie wordt genomen, begrensd tot € 2.593,31 per maand.

Het maximumbedrag is dus gelijk aan € 64,83 gerekend in de zesdagenweek. Op dit bedrag wordt een fiscale voorheffing ingehouden van 10,09%.

Aanvragen

Na de eerste maand waarin jeugdvakantie genomen werd, dient de jongere een aanvraag in bij de uitbetalingsinstelling naar eigen keuze (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen). Voor de aanvraag gebruikt de jongere het formulier C103-jeugdvakantie-werknemer. Blanco formulieren zijn te bekomen bij de uitbetalingsinstellingen, bij elk werkloosheidsbureau van de RVA (dienst economaat) of online: C103-Jeugdvakantie – Werknemer | Documentatie | RVA.

De werkgever doet een elektronische aangifte (aangifte scenario 9 genaamd). De print van deze elektronische aangifte scenario 9, die de jongere ontvangt van de werkgever, moet niet ingediend worden bij de uitbetalingsinstelling.

De aanvraag om jeugdvakantie-uitkeringen wordt door de uitbetalingsinstelling overgemaakt aan de RVA. De aanvraag moet bij de RVA toekomen ten laatste in februari van het jaar volgend op het jaar waarin vakantie wordt genomen.

Voor elke maand waarin de jongere jeugdvakantie neemt, dient de werkgever een elektronische aangifte te doen van het aantal uren jeugdvakantie. (aangifte scenario 10 genaamd). Hij zal de jongere dan een print van deze aangifte bezorgen. Deze moeten niet aan de uitbetalingsinstelling bezorgd worden. De uitbetalingsinstelling zal immers de uitkeringen berekenen en betalen op basis van de gegevens die elektronisch waren overgemaakt.

Voorbeeld:
De jongere die recht heeft op één week betaalde vakantie, kan in totaal drie weken jeugdvakantie bekomen. Hij / zij neemt in januari één week betaalde vakantie. Hij / zij neemt vervolgens zijn / haar jeugdvakantie in april (2 dagen), in juli-augustus (2 weken) en in december (het saldo).

De jongere zal enkel na de eerste maand jeugdvakantie, in april de C103 Jeugdvakantie Werknemer indienen. De werkgever maakt gebruik van de elektronische aangifte scenario 9 (de jongere ontvangt hiervan een afschrift dat hij / zij mag bewaren).

Voor de vakantieperiodes juli-augustus en voor december dient de jongere geen formulieren in.

Voor elke maand waarin jeugdvakantie genomen wordt, dus voor april, juli, augustus en december, moet de werkgever een aangifte scenario 10 indienen (de jongere ontvangt hiervan een afschrift dat hij / zij mag bewaren). De betaling van de jeugdvakantie-uitkeringen gebeurt op basis van deze elektronische aangiftes.

Meer info - contact