Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon

Door Federale overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Federale overheid
voor werkgever

Wat is het

Ondernemingen met minder dan 11 werknemers, kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen van € 3.720 (basisbedrag) per in België bijkomende tewerkstelling van personeel met een laag loon (art.67 ter in het WIB 92).

De vrijstelling is definitief als de aangroei van het gemiddelde personeelsbestand in het betrokken jaar ook in het daaropvolgende jaar behouden blijft.

Doelgroep

Zelfstandige ondernemers en vrije beroepen met minder dan elf werknemers.

Voorwaarden

De maatregel richt zich tot de aanwerving van werknemers van wie het gemiddeld bruto dag- of uurloon niet hoger is dan € 90,32 per dag of € 11,88 per uur.

De berekening van dit gemiddelde gebeurt per kwartaal, waarbij het verkregen brutoloon van dat kwartaal gedeeld wordt door het aantal gepresteerde arbeidsdagen of arbeidsuren in datzelfde kwartaal.

Subsidie

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen van € 3.720 per in België bijkomende tewerkgestelde personeelseenheid met een laag loon, in het jaar van aanwerving. Door indexering bedraagt deze vermindering € 6.970 (aanslagjaar 2024).

Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2020 nog enkel in de persoonsbelasting en de belasting van niet-inwoners.

De personeelsaangroei wordt berekend door het gemiddelde personeelsbestand van het betrokken jaar te vergelijken met dat van het vorige. Indien het gemiddeld personeelsbestand tijdens het jaar volgend op de vrijstelling is verminderd ten opzichte van het jaar van de vrijstelling, wordt het totaalbedrag van de voordien vrijgestelde winsten of baten verminderd met € 6.970 per afgevloeide personeelseenheid.

Aanvragen

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen bewijzen dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Meer info - contact

fod Financiën
Afdeling / Dienst: Contactcenter
Koning Albert II-laan 33 bus 25 – 1030 Brussel

Telefoon: 02 572 57 57

url: Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon