De zeven kosten/baten van (in)effectief leiderschap - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

De zeven kosten/baten van (in)effectief leiderschap

hefbomen, effectief leiderschap, talenten, constructieve feedback

voor werknemer, werkgever
4 minuten leestijd
Actueel
voor werknemer, werkgever

Bij mtech+ beschouwen we leiderschap als het cement tussen bedrijf en werknemers, de link tussen visie en resultaat. Op alle niveaus van een bedrijf is het aan de leidinggevende om de connectie te maken tussen zijn manager en zijn medewerkers. Met zijn leidinggevende vaardigheden (of het gebrek daaraan) bepaalt hij het werkklimaat en de output van zijn team of afdeling. Reden genoeg dus om even stil te staan bij de kosten van ineffectief leiderschap en de baten van de effectieve variant.

Welke richting gaan we uit?

Het is aan elke leidinggevende om zijn werknemers relevante info te bezorgen over de bedrijfs- en afdelingsstrategie en de persoonlijke doelen van elk van hun medewerkers hierop af te stemmen zodat de prioriteiten duidelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat ieders werk zinvol is en de bedrijfsdoelen gehaald worden. Werknemers begrijpen het waarom van hun bijdrage, zijn gemotiveerd en voelen zich erkend.

Zien jouw medewerkers de link tussen de bedrijfsdoelen en hun persoonlijk takenpakket? Werken ze aan de juiste opdrachten of voelen ze zich gefrustreerd omdat ze meermaals tijd en energie steken in nutteloze taken?

Staat de juiste M/V/X op de juiste plaats?

Een effectieve leidinggevende kent de talenten van zijn medewerkers en houdt hier rekening mee bij het organiseren van het werk. Hij stimuleert hen om opleiding te volgen en coacht hen in hun groei. Dit komt de productiviteit en de kwaliteit van het geleverde werk ten goede en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en het zelfwaarde gevoel van deze medewerkers.

Hebben jouw leidinggevenden de bevoegdheid, kennis en kunde om hun team optimaal te organiseren? Of worden opdrachten verdeeld op basis van toevallige criteria zoals historiek of beschikbaarheid?

Hoe worden verwachtingen gecommuniceerd?

Een goed resultaat begint met het stellen van duidelijke verwachtingen aan elke medewerker door specifieke, relevante, haalbare en motiverende doelen te stellen, bij voorkeur schriftelijk, zodat de leidinggevende deze ook kan opvolgen. Zo kan een medewerker gericht aan de slag en de nodige voldoening ervaren als hij het gestelde doel behaalt.

Hoe helder zijn de verwachtingen voor de werknemers in jouw bedrijf? Worden deze regelmatig en duidelijk geformuleerd of gaat men ervan uit dat ze wel weten wat hen te doen staat?

Constructieve feedback voor erkenning en bijsturing

Wanneer een leidinggevende interesse betoont in de voortgang van helder geformuleerde doelen, voelt een medewerker zich erkend. De leidinggevende geeft feedback, focust hierbij op observeerbaar gedrag en biedt ondersteuning waar nodig. Een gebrekkige opvolging leidt vaak tot frustratie, demotivatie en ondermaats werk.

Hoe vaak geeft een leidinggevende in jouw organisatie feedback op geleverd werk? Krijgen werknemers een pluim na een goed resultaat? Hoe worden ze aangesproken wanneer ze niet aan de gestelde verwachtingen hebben voldaan?

Situationeel leidinggeven voor een begeleiding op maat

Elke mens is anders, dat geldt ook voor werknemers: minder ervaren medewerkers vragen meestal een meer directieve aansturing, anderen zijn meer gebaat bij een delegerende stijl. Ook in de manier van communiceren is het goed om rekening te houden met de persoonlijkheid van een medewerker: de ene persoon heeft veel uitleg nodig, voor de andere is één woord voldoende. Communicatie op maat zorgt voor een aangename en vlotte samenwerking.

Hoe goed kunnen jouw leidinggevenden zich aanpassen aan de situatie en de persoon voor zich? Scheren ze elke medewerker over dezelfde kam? Worden de leidinggevenden hierin opgeleid of veronderstelt men dat elke leidinggevende dit uit zichzelf kan doen?

Actief luisteren draagt bij tot een psychologisch veilig klimaat

Open vragen stellen om de situatie goed te kunnen begrijpen, de overeenkomst checken tussen verbaal en non-verbaal gedrag, samenvatten wat je begrepen hebt, zonder oordeel. Met een dergelijke communicatiestijl bouwt de leidinggevende een band op met zijn medewerkers, ze voelen zich voldoende veilig om voorstellen te doen en gemaakte fouten te melden.

Op welke manier gaan de leidinggevenden in jouw bedrijf om met hun team? Zijn ze vaardig in het luisteren naar hun mensen? Voelen de medewerkers zich voldoende veilig om open te communiceren of blijft vaak zeer waardevolle feedback achter op de werkvloer in de veronderstelling dat er toch niet geluisterd wordt?

Walk the talk en talk the walk

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dit oud gezegde gaat ook op in de relatie tussen leidinggevende en werknemer. Een leidinggevende die steeds doet wat hij zegt te zullen doen geeft vertrouwen aan zijn werknemers en draagt bij aan een veilig klimaat. Ook hen informeren over beslissingen komt de vertrouwensband ten goede. Hier speelt de top van het bedrijf een belangrijke rol: indien de bedrijfsleiding dit niet waar maakt, is het voor de ondergeschikte leidinggevenden des te moeilijker om vertrouwen op te bouwen bij hun medewerkers.

Hoe gedraagt de directie zich op dit vlak? Zijn zij betrouwbaar in hun woorden en daden? Of zitten de leidinggevenden in jouw organisatie in de tang tussen directie en werknemers?

Effectief leiderschap komt tegemoet aan de behoeften van beide partijen. Ineffectief leiderschap heeft een negatief effect op de betrokkenheid, de productiviteit en de retentie van werknemers enerzijds en kan een grote impact hebben op het psychisch welzijn van medewerkers anderzijds.


Geïnspireerd door ‘7 ways poor leaders are costing your company money’ Ken Blanchard en ‘De onbevreesde organisatie’ Amy Edmondson